Planen

Utgangspunktet er tatt frå treboksen som var emballasjen til Gamalosten for ei tid tilbake. Det lukkast ikkje å finne tidspunktet for då dei brukte denne emballasjen for Tine vil ikkje svare på spørsmål i samband med studieoppgåver (!?). Dårleg erfaring å ta med seg, og ein uheldig og demotiverande start på løysinga av oppgåva.

E-post:

«TINE mottar svært mange henvendelser om hjelp og bidrag til ulike prosjekter og studentoppgaver, og vi ber om forståelse for at vi av ressursmessige årsaker ikke kan være behjelpelige. Du finner nyttig informasjon på hjemmesiden vår, www.tine.no.

Ha en fin dag! »

Bah! Spørsmåla som blei stilt Tine var mellom anna om målgruppe, siste designendring og format.

Uansett er det boksen som er flata det vil bli arbeida med. Designen til emballasjen vil bli laga i Adobe Illustrator og i Adobe Photoshop.

Fire epokar


Art Nouveau // 1890

Stilen blei utvikla i det øvrige europa. Karakteriserast av ein unik linjerytme med lange slanke linjer, florale fletninger. Stilen si utforming er forskjellig for enkelte land:

  1. Abstrakt-symbolsk med utgangspunkt i den treraelittiske rørsla i England og det symbolske maleri på kontinentet
  2. Det florale-stiliserte som har primert var i Frankrike og belgia – og delvis England
  3. Struktur-symbolsk aspekt som understrekar funksjonen gjennom struturalt linjespel
  4. Geometrisk-konstruktive aspektet primert i Tyskland og Austerrike

I grafisk design er Art Nouveau synleg med sine abstrakte former, forma linjer og flater.

NB! Riga er den byen i verda som er mest utsmykka med Art Nouveau.

Kubismen // 1900
Kubisme er ei retning innan europeisk kunst. Den framtrer som ein reaksjon mot impresjonismens formoppløsning og tilfeldige motivasjonsskjæring.

Perioden kan bli delt inn i forskjellige faser:

  • Før-kubisme (1905-1907)
  • Fasettkubisme (1907-1909)
  • Analytiske kubisme (1909-1911)
  • Syntetisk kubisme (1912-1914)
  • Klassisk kubisme/postkubisme/plankubisme (1920-åra)
  • Polykubisme (1920-åra)

Dei viktigaste retningane kubismen har støta til er futurisme, purisme, konstruktivisme og orphisme. Ein veldig kjent kunstnar frå denne perioden var Papblo Picasso.

Alle former i naturen kan førast tilbake til kula, kjegla eller sylinderen.
Paul Cézannes


Art Deco // 1920

Fokus på det decorative framfor det funksjonelle. Stammar frå Art Nouveau, men er også inspirert frå ekspresjonisme og abstrakt kunst. Eit av formåla var å tilpasse design til masseproduksjon, som resulterte i forkjærleik for symmetriske og rektangulære former.

Typisk for Art Deco er stiliserte menneskefigurar, solstrålar, regnbogar og løvverk, i tillegg til abstrakte motiv i sterke fargar.

Pop Art // 1950

Reaksjon på New York-skulen. Kunstnarane i Pop-art helt fast på dei store formata og den direkte måten å formidle bodskapen i motiva sine på. Ein kjent kunstnar frå denne perioden er James Rosenquist. Han laga store og fargesprakande kunstverk mellom anna kjendisar, leppestift og kakestykker. Andy Warhol er ein annan verdskjent kunstnar. Hans berømte design har gått verda rundt, som mellom anna Campbells tomatsuppe og Marilyn Monroe.

Eit kjenneteikn er dei sterka fargane og dramatiske illustrasjonane. Eit anna element som er mykje brukt er Matrix, eller matrise printer, der dei fargelegg deler av designen med prikkar. Dette er også brukt på foto i trykte aviser.

Everything is beautiful. Pop is everything.
Andy Warhol

Om Gamalost frå Vik

TINE Meieriet Vik ligg i heimbygda mi, Vik i Sogn. Meieriet er det einaste i landet som produsera Gamalost. Gamalost frå Vik er ein fast muggost som har sine røter heilt tilbake til vikingtida. Namnet, som kan verka lite innbydande, kjem at at osten blei lagra i lang tid på stølane. Osten har fått tildelt Norsk Kulturarv sitt kvalitetsmerke Olavrosa.

Det tradisjonsrike produktet har fått internasjonal merksemd for at Gamalost er ekstra mager med 1% feitt og 50% protein, i tillegg til at den har eit lågt innhald av salt og er eit reint naturprodukt. Osten er skjerbar med kniv og har ein karakteristisk smak som passar som pålegg på brød, knekkebrød og flatbrød.

På 1900-talet var det fleire småmeieri som produserte gamalost, men etter 2002 er det berre Vik meieri som sel osten. Mange meieri meistra ikkje produksjonen av osten, men meieriet i Vik i Sogn har spesialisert seg på produksjon av Gamalost.

Design
Gamalost frå Vik har endra design fleire gonger. Frå å ha osten innpakka i gjennomsiktig plast med logo på, til tre-boks med gravert design, sølvpapir til den siste emballasjen med svart papir med logo og symbolske illustrasjonar.

Kjelder:
Tine , NRK 

Oblig 01 – Journey of a centimeter

 

 

Historia i illustrasjonen min er at noko så lite som eit frimerke likevel kan reise så langt. Frimerket og jordkloden skal vise kontrastar. Dette er mi eiga tolking av Journey of a centimeter.

Jordkloden
Jordkloden som er brukt representera reisa. Eg har valt å bruke dette som eit forsterkande symbol i samanhengen Journey of a centimeter. Ved å klistre eit frimerke på eit postkort, brev eller ein pakke kan du sende det du vil kor du vil – altså verda rundt.

 

Frimerket
Frimerket er lite, men verdifullt. For at eit postkort, brev eller ein pakke skal kunne fraktast må ein betale porto. Frimerket er beviset på at porto er betalt.

Eitt frimerke er, i alle fall meg bekjent, ikkje 1 cm i format. Frimerke kan likevel symbolisere noko som er lite av størrelse. Sett i samanheng med jordkloden som også er brukt, er eit frimerke svært lite.  Bruken av dette skal symbolisere ein visuell kontrast, noko så lite som eit frimerke kan likevel reise så langt. Av den grunn er frimerket brukt i min illustrasjon, saman med at det det alltid er med på reisa til noko som skal sendast med post, lite som stort, lange som korte reiser.

 

Stempelet
Eit poststempel kan sjåast på som at noko er på veg. Når kortet, brevet eller pakken er stempla er det klart for avreise.  Teksten Journey of a centimeter er plassert i stempelet og gjer bodskapen om at dette er eit frimerke meir truverdig.

Illustrasjonen er enkel, men inneheld likevel meiningsfulle detaljar. Alt er plassert der med ei hensikt, ingenting er overlate til tilfeldigheitene. Eg har tenkt på form, farge, format, kontrastar, typografi og heilskap.

Idé 2 – Oblig 01 – Idéfase

Eg brukte tankekart og kryssmetoden som ein del av idéfasen, før eg teikna analoge skisser.

Kunshistorie – oblig 01

Klassisk modernisme og postmodernisme.

Klassisk modernisme, eller berre modernisme var sentral i byrjinga av det 19. århundre og stod sterkt fram til postmodernismen ”overtok”.

Postmodernismen kan sjåast som ein reaksjon mot formaliteten i modernismen. Kunsten i postmodernismen skal vere ufullkomen, folkeleg, tilgjengeleg og midlertidig mot universal og tidlaus. Eit viktig element er at ulikskapen mellom kunst og popularitet forsvinn.

Postmodernisme kan sporast tilbake til byrjinga på 1900-talet, men vart først sentral i bildekunst og musikk i 1950-1960-åra. Postmodernismen vaks seg sterkare i 1970-åra og kan sjåast på som kritikk mot tidlegare tiårs abstrakte kunst. I postmodernismen skulle ein bruke figurative former.

Det var med klassisk modernisme og postmodernisme som med andre epokar; dei om handla ikkje berre ein sjanger, men både levemåte, arkitektur, lyrikk og design. Eg tør påstå at ein del av den klassiske modernismen er attkjennande i postmodernismen, og difor trur eg ikkje overgangen mellom desse epokane var veldig radikal, innan kunsten vel å merke, og særleg vektlagt grafisk design. Fargane og formene ser me i dagens design også, berre sjå på alle retro mønster med røter frå 50 og 60-åra som me ser i klede, plakatar, tekstilar, kunst etc.

Dette var litt om epokane eg har latt meg inspirere av til obligatorisk oppgåve 01 – Journey of a centimeter.

Four themes of thinking

Graphic impact

Ved å bruke i augefallande grafiske element og tekst saman kan teksten bli forsterka. Det du ser best i logoen er golfkølla, så ser du at golfkølla også er ein fugl. Birdie er eit uttrykk i golf, men sjølv om du ikkje kan så mykje om sporten er det ved hjelp av teksten lett å sjå at der er ein samanheng. Teksten i denne logoen er difor meiningsfull etter mitt syn.

White space

Det vert meint at den kvite plassen i designet gir rom for å puste og gjer designelement lett synleg. I logoen eg har funne dannar det kvite området også ein illustrasjon av ein by. Ved at det ikkje er noko plassert under det kvite gir det mykje luft som plassar godt ettersom den svarte nøkkelen er dominerande.

Text minimization

Mengde, størrelse og lengde skal haldast til eit minimum og teksten skal vere meiningsfull. I logoen eg har valt ut som eksempel på dette understrekar teksten det me ser at er illustrert, rett og slett. Dei held det enkelt og blikkfanget er skya og hjørnet.

Kiss – Keep It Simple Stupid (Keep It Short and Simple)

Enkelt og stilreint design, utan forstyrrande element. I designen i denne logoen ser man ein lås og ein nøkkel og namnet på bedrifta er Loc Key. Beskrivande og enkel logo, likevel stilfull etter mi meining.